Přehled řad ocelových telekomunikačních stožárů

Firma TEKOM CZ spol. s r.o. se zabývá od roku 1998 vývojem, projektováním, statickými, dynamickými výpočty, dodávkou a montáží ocelových konstrukcí se specializací na výstavbu anténních stožárů, telekomunikačních věží a rozhleden. Výroba i vývoj stožárů jsou prováděny v souladu se standardy a certifikací evropského společenství. Za tuto dobu bylo postaveno více než 160 nových stožárů a víceúčelových telekomunikačních věží. Hlavními odběrateli našich produktů jsou firmy : T-Mobile, Vodafone a v minulosti firma RANN GLOBAL, USA.

Firma TEKOM CZ spol. s r.o. nabízí pro účely výstavby radiokomunikační sítě a sítě mobilních telefonů celkem devět typových řad anténních stožárů.

V oboru příhradových anténních stožárů nabídka obsahuje pět typových řad stožárů pro různé velikosti anténního obložení. V oboru jednodříkových rourových stožárů nabídka obsahuje další čtyři typové řady stožárů pro odstupňované velikosti anténního obložení. Dále nabídka obsahuje víceúčelové telekomunikační věže s vyhlídkovými plošinami a věže s atypickými vestavbami.

Přehled jednotlivých typových řad anténních stožárů

1. Příhradové anténní stožáry

Řada SXX-YYR
Stožáry těžkého typu pro účinnou anténní plochu od 40 do 80 m2
Řada SXX-YYR/VV
Stožáry středního typu pro účinnou anténní plochu od 20 do 30 m2
Řada SXX-YYR/VV-IV
Stožáry středního typu pro účinnou anténní plochu od 15 do 25 m2
Řada SXX-YY/ZZ-IV
Stožáry lehkého typu pro účinnou anténní plochu od 6 do 10 m2
Řada LXX-YY/ZZ-IV
Stožáry velmi lehkého typu pro účinnou anténní plochu od 3 do 5 m2

2. Jednodříkové rourové anténní stožáry

Řada TRXX-YYR-IV
Stožáry těžkého typu pro účinnou anténní plochu od 30 do 45 m2
Řada TRXX- YYR/VV-IV
Stožáry středního typu pro účinnou anténní plochu od 15 do 25 m2
Řada TRXX-YY/ZZ-IV
Stožáry lehkého typu pro účinnou anténní plochu od 6 do 10 m2
Řada LTRXX-YY/ZZ-IV
Stožáry velmi lehkého typu pro účinnou anténní plochu od 3 do 5 m2

Svou nabídkou se snažíme předložit svým zákazníkům komplexní řady stožárů a anténních nosičů v oblasti telekomunikací. Vzhledem k dosavadní široké nabídce a zkušenostem z výstavby stožárů jsme schopni vyhovět zákazníkům i rychlým vývojem věží, které budou lépe vyhovovat jejich užitným záměrům.

Nabídka účelových věží je doplněna o víceúčelové telekomunikační věže s vyhlídkovými plošinami nebo věže s vestavbami s variabilním využitím, o které je v současné době stále rostoucí zájem s ohledem na jejich estetické působení v krajině. U těchto věží je možné využít nabídku z již realizovaných projektů nebo lze navrhnout a realizovat téměř libovolnou věž podle požadavků zákazníka.

Technické patametry anténních stožárů

Výškové rozmezí stožárů

Standardně od 20 do 55 m výšky s odstupňováním po 5 m. U některých typových řad od 10 do 55 m. V případě potřeby je možno dodat stožár libovolné výšky dle přání zákazníka.

Materiál stožárů

Stavební konstrukční oceli řady Fe 360 a Fe 510 (ST 37 a ST 52).

Konstrukce stožárů

Ocelové, šroubované vysokopevnostními šrouby kvality 8.8 nebo 10.9.

Příhradové stožáry jsou navrženy šroubované, převážně z bezešvých trubek kruhového průřezu v kombinaci u některých typových řad s válcovanými úhelníky. Standardními součástmi stožárů jsou žebříky s bezpečnostní lištou Soll, vnější kabelová vedení a technologické plošiny.

Rourové stožáry jsou navrženy z dílů vyrobených ze svařovaných velkoprůměrových rour. Spoje jednotlivých dílů jsou přírubové s vysokopevnostními šrouby kvality 8.8 nebo 10.9. Standardními součástmi stožárů jsou žebříky s integrovanou bezpečnostní lištou Soll, vnitřní kabelová vedení a technologické plošiny ve vrcholové části stožáru.

Příslušenství stožárů

Ke stožárům je k dispozici široký sortiment doplňkového příslušenství, zejména anténních držáků GSM a MW a SDH parabol. Typové příslušenství umožňuje osazení většiny dostupných antén potřebných k provozu mobilních a jiných radiokomunikačních sítí.

Povrchová úprava a životnost stožárů

Veškeré ocelové konstrukce jsou žárově pozinkovány v souladu s normou DIN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinku je 80 mikrometrů.

Alternativou žárového zinkování je metalizace Al-Zn na otryskaný povrch doplněná kvalitním dvouvrstvým nátěrem.

Minimální předpokládaná životnost stožárů je 40 let. V případě pravidelné údržby je životnost stožárů časově neomezená.

Základy a kotvení stožárů

Kotvení příhradových stožárů je navrženo univerzální jak pro plošné, tak hlubinné zakládání s plynulým a přímým přechodem kotevních sil do základů. Kotvení je osazováno do všech typů základů přišroubované předem nebo dodatečně před betonáží do kotevní šablony. Výšková úroveň kotvení je zaměřena geodetem.

Plošné založení příhradových stožárů je navrženo na zasypané základové desce se čtyřmi do desky vetknutými kruhovými dříky. Deska i dříky jsou navrženy z monolitického železobetonu. Svislého přitížení je dosaženo zasypáním a hutněním vytěžené zeminy.

Hlubinné založení příhradových stožárů je navrženo z velkoprůměrových železobetonových vrtaných pilot v hlavě propojených železobetonovou deskou. Deska je vybetonována na podkladní beton ve spádu umožňujícím odtékání srážkové vody. Délka pilot je závislá na geologickém průzkumu. Alternativně je možné navrhnout a provést založení stožárů na mikropilotách vetknutých do železobetonových patek - vhodné do tvrdého skalního podloží.

Plošné založení rourových stožárů je navrženo na dvoustupňových železobetonových základových patkách. Do horního stupně patek jsou před betonáží osazeny kotevní šrouby se společnou kotevní hlavou ve tvaru prstence mezikruží.

Hlubinné založení rourových stožárů je navrženo ze skupiny velkoprůměrových železobetonových pilot nebo mikropilot nahoře propojených železobetonovým základovým blokem, do kterého je zabetonovaný svařenec s kotevními šrouby.

Předpokladem dodávky každého základu je provedení inženýrsko-geologického průzkumu.

Montáž stožárů

Montáž stožárů je jednoduchá a rychlá s použitím běžných autojeřábů. Pro montáž stožárů je zapotřebí zajistit zpevněný přístup na staveniště a montážní prostor. Přístupová cesta na staveniště by měla být minimálně 3,5 m široká s poloměry oblouků minimálně 13,5 m. Dále je zapotřebí prostor pro postavení velkého jeřábu cca 9×15 m a prostor pro předmontáž stožáru a uložení dílů cca 15×20 m.

Návrhové parametry a deformace anténních stožárů

Všechny stožáry jsou navrženy dle platných norem evropského společenství. Konstrukce stožárů jsou dimenzovány na statické a dynamické zatížení větrem. Dynamické účinky zatížení větrem jsou řešeny podrobnými dynamickými výpočty rozkladem vlastních tvarů kmitání. Vrcholové části i samotné stožáry jsou schopny přenést zatížení větrem dle zadané větrové oblasti nebo o rychlosti 130-200 km/hod dle příslušné typové řady a velikosti anténního obložení.

Vodorovné výchylky stožárů ve vrcholu jsou do 1/100 jejich výšky. Relativní dynamická pootočení stožárů ve vrcholu jsou od 0,5 - do 1,0 stupně, přičemž většina příhradových stožáru má pootočení vrcholu do 0,5 stupně.

Návrhové parametry zatížení větrem je možné zohlednit dle požadavku norem příslušné země určení.

Kontaktujte nás:

tel/fax. +420 386 303 292
tel. +420 603 763 986
email: info@tekomcz.cz

Provozujeme také

Netro Life Radio 100,8 FM
www.netroliferadio.cz
Online vysílání

Netro Life Radio